تازگیا به یه نکتهء جالب پی بردم...

وقتی میخندی چشمات لوچ میشه!

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
خ س ا

وای از دست شما زیاد فکر نکن.[ابرو]

ط نـ ا ز

چه نکته ی جالبی کشف کردی :))

پرنده آتش

شانس آوردیم حرفی برای گفتن نداری وگرنه چه می کردی