پاییز!

فصل زرد...

فصل تنها قدم زدن زیر بارون...

راه رفتن روی برگهای خشک....

پرسه زدن میان هوایی که نه گرم است و نه سرد...

پاییز، فصل زرد!

 

/ 4 نظر / 79 بازدید
گل سنگ

پاییز فصل تلاشی دوباره ، پاییز فصل پادشاه رنگ ها ، پاییز فصل طوفان و باد ، فصل غرش آسمان ...

گل سنگ

پاییز فصل تلاشی دوباره ، پاییز فصل پادشاه رنگ ها ، پاییز فصل طوفان و باد ، فصل غرش آسمان ...

هستی

پائیز فصل تنهایی نیستا خدایی دقیقا فصل دونفرس!