حیف انسانمو میدانم تا همیشه تنهام

» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٦ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٦
» پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠ :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» جمعه ٢ دی ۱۳٩٠ :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩ :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
» شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» na303 :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧ :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٥
» جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥ :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
» شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
» این نوشته خصوصیه بین من و ناخدا!!!! :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤
» جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤
» شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۳ :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۳
» جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۳ :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۳
» جمعه ٤ دی ۱۳۸۳ :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳
» جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۳
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۳ :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۳
» جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳ :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۳
» من عاشق شدم.... :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳ :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳
» جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» ديار ناز بازان!!!!! :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۳
» شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۳
» جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳
» جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۳
» شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
» دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢
» جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢
» شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢ :: شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢
» جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢
» شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢ :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢ :: دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢
» جمعه ۱٩ دی ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٩ دی ۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٢
» جمعه ٥ دی ۱۳۸٢ :: جمعه ٥ دی ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢
» جمعه ۳٠ آبان ۱۳۸٢ :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳۸٢
» جمعه ٢ آبان ۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ۱۳۸٢
» چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢
» از اون وری ببين حتما فرق وکوله...!!!! :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳۸٢
» .ادامه آيينه ديشبيه..!!!!! :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳۸٢
» آيينه..!!!! :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳۸٢
» (۲) اسرار زندگيه موفق....!!!! :: جمعه ٦ تیر ۱۳۸٢
» دخترا اين يادداشت رو نخونن بهتره....!!! :: جمعه ٦ تیر ۱۳۸٢
» (۱)اسرار زندگيه موفق..!!!! :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳۸٢
» معنای فقر...!!! :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳۸٢
» صدای سکوت گوشم و خراش ميده....!! :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳۸٢
» کاش بزرگتر بودم.....!!! :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳۸٢
» ديگه فهميدم تنها نيستم.......... :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٢
» افتاب مهربانی سايه ات بر سر من...... :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٢
» نمی دونم اسمشو چی بزارم نظر تو چيه؟؟؟ :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٢
» درد پر حرفی ذجر بی حرفی :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٢
» اولين متن و معرفی خودم اميد وارم برای بار اول خوب باشه :: یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٢